Forretningsbetingelser

Medmindre andet skriftligt aftales, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver opgave, som Kirk Advokater påtager sig på vegne af klienten.

Ved modtagelsen af en sag fremsender vi et bekræftelsesbrev med en beskrivelse af opgaven, medmindre klienten er erhvervsdrivende eller allerede har sendt os en beskrivelse af opgaven.

Beskikkelse, advokatetiske regler mv.
Alle advokater ansat hos Kirk Advokater er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Advokater ansat hos Kirk Advokater efterlever Advokatsamfundets etiske regler og er ligesom andre advokatvirksomheder omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.

I forbindelse med nye sager sikrer Kirk Advokater, således at der ikke foreligger en interessekonflikt.

Opstår der en interessekonflikt under sagens forløb, som medfører, at Kirk Advokater må frasige sig sagen, hjælper Kirk Advokater gerne med at henvise klienten til en anden advokat.

Kirk Advokater har desuden pligt til at indhente identitetsoplysninger både fra nye klienter og fra eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Honorar
Fastsættelsen af salær sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler herfor og fastsættes som udgangspunkt efter den medgåede tid, der er brugt på opgaven, graden af påkrævet specialistviden, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for klienten, det opnåede resultat og det forbundne ansvar i forbindelse med opgavens løsning.

Forbrugere vil altid modtage et honoraroverslag, samt oplysning om de forventede udlæg og afgifter, ligesom Kirk Advokater så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede salær forventes at overstige overslaget.

Erhvervsklienter vil alene på opfordring modtage et overslag over honorarfastsættelsen i den konkrete sag.

Normalt udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver a conto-afregnes med kortere eller længere intervaller, oftest hver måned, medmindre andet er aftalt.

Hvis Kirk Advokater modtager forudbetaling for salær, udlæg eller omkostninger, indsættes sådanne beløb på vores klientkonto.

Beløbene inklusive eventuelle indvundne renter anvendes til udligning af kommende fakturaer eller omkostninger, medmindre andet aftales.

Kirk Advokater kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og omkostninger - og undtagelsesvist forudbetaling af salær.

Ud over vores salær debiteres klienten for eventuelle nødvendige omkostninger i forbindelse med den udførte bistand. Eventuelle udlæg faktureres separat eller medtages i den næste salærfaktura.

Tavshedspligt
Kirk Advokater er pålagt tavshedspligt, hvorfor enhver oplysning, som Kirk Advokater modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig.

Anvendelse af rådgivning
Det udførte arbejde må ikke uden Kirk Advokaters skriftlige accept anvendes til andet end det konkrete formål, og Kirk Advokater er som følge heraf alene ansvarlige overfor klienten.

Lovvalg, værneting og tvister mm.
Enhver tvist mellem en klient og Kirk Advokater skal løses i overensstemmelse med dansk ret - desuagtet dansk international privatret måtte føre til, at et andet lands lov skal finde anvendelse - og med Københavns Byret som værneting.

Såfremt klienten er utilfreds med Kirk Advokaters rådgivning eller sagsbehandling, kan klienten altid kontakte direktøren herom.

Iht. de advokatetiske regler kan klienten endvidere indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatrådet/Advokatnævnet. De advokatetiske regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnets adresse er:
Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, email: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet, www.advokatsamfundnet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Ansvarsbegrænsning og forsikring
Kirk Advokater er ansvarlig for den udførte bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og er ansvars- og garantiforsikret i et anerkendt selskab i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om godkendelse af ændringer i vedtægt for Det danske Advokatsamfund.

Ansvaret i forbindelse med juridisk bistand er dog begrænset til maksimalt DKK 2,5 mio. pr. opgave. Den samlede erstatning, som en klient er berettiget til at modtage, kan dog ikke overstige DKK 5 mio. med hensyn til krav, som rejses i et kalenderår.

Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.
(Senest opdateret d. 1. september 2021).
Kontakt venligst

Christian Kirk Zøllner
Advokat (H), møderet for Højesteret
Tlf.: +4521783606 eller +4570207047

Kirk Advokater ApS / Nørre Voldgade 8

1358 København K

Tlf.: +4521783606 og +4570207047

CVR: 31626668

CKZ@kirkadvokater.dk